Avrupa Birliği Yolunda Kadın Projesi (2006 - 2007)

Proje Hakkında:

Proje Hedefleri

 • AB ile müzakere sürecine girmek ve bu sürece katkıda bulunmak, özellikle iş gücünde bulunan kadınları ilgilendiren yönergelere, etkili katılım ve savunu programları aracılığıyla odaklanma.
 • STK'ları, Türk Hükümeti'ni ve çeşitli AB üye ülkelerini içeren tüm paydaşları bir araya getirerek, birlikte öğrenme, hareket etme ve değişme.
 • AB dahilinde ve daha geniş alanlarda, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konularında güçlü bir ses oluşturmayı sağlayan bir ağ meydana getirmek.

Projenin Finansmanı

Bu projenin finansmanı, Avrupa Komisyonu % 80 ve KAGİDER % 20 oranında paylaşılmıştır.

Proje Ortakları

KAGİDER, ortaklar arasında işbirliği ve iletişimin yönetimi ile projenin genel anlamda yönetiminden sorumludur. Proje süresince, KAGİDER dört adet resmi ortağa sahiptir. Bunlar:

 • Akdeniz İş Kadınları Birliği (AFAEMME) - İspanya
 • Sanayi ve Ticaret Odası - Romanya
 • Kadın Girişimci Gelişimi Derneği (ADAF) - Romanya
 • Uluslararası Profesyonel ve İş Kadınları Derneği (IAPBWB) - Bulgaristan

Aktivitelerin Özeti

Bu projenin hedefleri gereğince bir çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler kapsamında:

 1. "Avrupa Birliği Yolunda Kadın – İlk Adımlar" başlığı altında, 25 ve 26 Mayıs 2006 tarihinde, İstanbul’da bulunan Bahçesehir Üniversitesi’nde uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
 2. Ankara'ya yapılan ziyaretler;
  a. 8 Eylül 2006 – Kadından Sorumlu Devlet Bakanı ve KSGM ile kadın sorunları üzerine toplantı (Temmuz Tarihli Başbakanlık genelgesi kapsamında)
  b. 26 Eylül 2006 - Sosyal İçerme Belgesi tartışma toplantısı (İlgili bakanlıklar, Avrupa Komisyonu ve Sivil Toplum kuruluşlarının katılımı ile)
 3. Ortak STK'larına ziyaretler
  a. İspanya - 28 Kasım 2006
  b. Romanya - 5 Şubat 2007
  c. Bulgaristan - 24 Nisan 2007
 4. 7 Mart 2007 tarihinde düzenlenen "AB Üyeliği Yolunda Türkiye'de Kadın Haklarının Geliştirilmesi" seminerini içeren AB Bürokrasi ve Avrupa Parlamentosu'na Ziyaretler
 5. Kadınların ekonomik, sosyal, politik, hukuki ve kültürel haklarını güçlendirmek ve karar alma süreçlerine kadınların katılımını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kamu kurumlarında lobi oluşturmaya odaklı savunu kampanyası düzenlenmiş, 25 Mayıs 2007 ve 29 Mayıs 2007 tarihlerinde sırasıyla Başbakan ve Siyasi Parti Başkanlarından Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu ile yapılan toplantılara katılınmıştır.
 6. 21.06.2007 tarihinde Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı görüşmüştür.

Öğrenilen Dersler

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği için büyük bir katalizör görevi gören AB prensipleri ve politikalarının adaptasyonu.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki çeşitli konulara dikkat çekmek için gerekli olan Kadın STK'ları, kamu kuruluşları ve medya arasında güçlü ilişki gerekmektedir. Bu açıdan, hükümet bu aktörler arasında etkili bir işbirliğini desteklemelidir.
 • Kadınların haklarını ve eşitliğini destekleyen ve gözeten bir Ulusal Eylem Planı yaratmak gerekli kurumsal çerçevenin temelini oluşturacaktır.
 • Sivil gruplar ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek, yasal uygulamaları izleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacak ve her seviyede konunun muhatabı olacak bir ulusal ortak kurum oluşturmak gerekmektedir.
 • Merkezi ve yerel otoriteler, kadın haklarını korumak için yeterli sayıda sığınakları ve diğer kaynakları temin etmelidir.

Merkezi Hükümetten Taleplerimiz

Proje etkinliklerinin ve öğrenilen derslerin sonucu olarak, üç talep belirtilmiştir, bunlar:

 1. TBBM'de "Kadın Konuları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daimi Komisyonu" kurulması
 1. Ortak ülkelerle (İspanya, Bulgaristan ve Romanya) yapılan toplantılarda şekillenen aşağıdaki konulardaki önerileri ve tavsiyelerin uygulaması
  • Kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve etkin olarak gözeten bir Ulusal Eylem Planı hazırlanması
  • Özerk ama kanunların uygulanmasını takip eden ve cinsiyet eşitliğini savunan bir ulusal enstitü kurulması
  • Namus cinayetleri ile mücadele ederken, kadın barınaklarının ve diğer kaynakların yeterli mevcudiyetinin sağlanması. Hükümet, merkezi ve yerel boyutta yetkililer ve kadın örgütleri arasındaki etkin işbirliğini geliştirmelidir. Özel kuruluşlar, bu sığınaklara para kaynağı sağlanmasında yardımcı olmalı ve kadın örgütleri, bu sığınakların yönetiminde temel ve önemli ortaklar olarak kabul edilmelidir.
  • Kadın STK'ların AB'ye katılım müzakerelerinde mümkün olabildiğince aktif olarak yer almalıdır.

Siyasi partilerin, ulusal ve yerel seçimlerde kadınlar için bir kota sistemi uygulaması

Galeri