Lider kadınlar Atina'da toplanıyor

Yunanistan´yn ba?kenti Atina´da, Yunan Dy?i?leri Bakany Dora Bakoyannis ev sahipli?inde bugün ba?layan Yeni Ku?ak Giri?imi: Küresel Haklar Yçin Yerel Y?ler- Bölgesel ve Yerel Kadyn Giri?imciler için Ortado?u Bölgesi Forumu´nda Türkiye´yi KAGYDER Ba?kany Gülseren Onanç temsil ediyor.

 

Politika, i? dünyasy, üniversiteler  ve sivil toplum kurulu?lary kapsamynda dünya çapynda etkili kadynlary bir araya getiren uluslararasy konferans, ihtilaflaryn çözümü ve bary? sa?lama konularynda kadynyn rolünü geli?tirmek açysyndan önemli fyrsat olarak de?erlendiriliyor. Bu forumun özellikle Ortado?u ülkelerinde kadynyn konumunu güçlendirici bir rol oynamasy bekleniyor…

 

Foruma, ABD Dy?i?leri Bakany Condoleezza Rice´yn yanysyra,  Avusturya, Ysrail, Hindistan, Ermenistan, Macaristan, Polonya, Yemen, Liberya gibi pek çok ülkenin kadyn bakan ve milletvekilleri, Avon ve Time gibi büyük ?irketlerin de üst düzey yetkilileri katylyyor.

 

Kadyn Liderler Çaly?ma Grubu Toplantylary çerçevesinde düzenlenen Yeni Ku?ak Giri?imi: Küresesel Haklar Yçin Yerel Y?ler- Bölgesel ve Yerel Kadyn Giri?imcileri için Ortado?u Bölgesi Forumu iki gün sürecek.

 

Kadyn  Liderler Çaly?ma Grubu Toplantylary 2006 yylynda ABD Dy?i?ileri Bakany Condoleeza Rice tarafyndan, kadynlaryn e?itim, politika ve ekonomi konularynda güçlendirilmelerini sa?lamak amacyyla kurulmu?tu. Devlet Ba?kanlary , Bakanlar ve üst düzey yöneticilerin olu?turdu?u bu grup kadynlaryn konumlarynyn güçlendirilmesi için strateji geli?tirmek amacyyla aralykly olarak toplanyyor. Çaly?ma Grubunun Politikacy, i?kadyny, akademisyen ve sivil toplum temsilcisi kadyn liderler  Orta Do?u da bölgesinde çaty?mayy önlemek  ve bary?y tesis etmek üzere kadynyn güçlendirilmesi yönünde disiplinler arasy diyalog olu?turmayy hedefliyor. Kadynyn ekonomik olarak güçlenmesini bary?yn desteklenmesi için önemli bir araç oldu?u gerçe?inden yola çykarak, dünyadan ve Ortado?u dan en etkin kadynlary  biraraya getiren bu toplantyda, kadyn liderler iki gün boyunca strateji geli?tirmek ve geli?meleri takip etmek üzere yylda birkaç kez toplanyyor. Atina daki konferansta 2 çaly?tay düzenleniyor; ´´Çaty?malary Önlemek üzere Kadyn gir?imcili?i : Bary?y tesis eden araç olarak kadyn´´ ve ´´Çaty?ma Sonrasy  süreçte kadyn giri?imcili?i; ülke kurmak ve istikrar olu?turan çykar grubu olarak i?kadynlary´´

 

Kurulu?undan bu yana Türkiye de kadyn giri?imcili?i yolu ile kadynyn ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi için politikalar üreten ve kadyn giri?imcileri destekleyen Kagider, Güney Avrupa ve Orta Do?u da örnek bir sivil toplum kurulu?u olarak kabul ediliyor. Kagider Ba?kany Gülseren Onanç ´´Kadynyn ekonomik ve soyal olarak güçlenmesi sadece kadynyn ya?amyny de?il, toplumun genelini de iyile?tirir. Daha çok ekonomik olarak güçlenmi? kadyn, daha çok geli?mi?lik,  bary? için daha çok umut demektir. Ülkemiz ve bölgemizdeki kutupla?mayy önlemek için kadynyn ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi çok hayatidir´´ dedi. Onanç, Laik ve demokratik Türkiye nin  giri?imci kadynlarynyn, bölge kadynlary ile i?birli?ini arttyrarak,  bölgesel bary?yn sa?lanmasy yönünde önemli bir rol oynayabilece?ini ifade etti.