KAGİDER: 9 MAYIS Avrupa Günü Mesajı;

9 Mayys 1950´de Robert SCHUMAN´nyn, birle?ik bir Avrupa fikriyle Schuman Deklerasyonu olarak bilinen belgeyi sunmasyyla, bugünün Avrupa Birli?i´nin temelleri atylmy? oldu. 1985 Milan Zirvesi´nde 9 Mayys´yn Avrupa Günü olarak kutlanmasy karary alyndy?yndan beri her yyl bugün ho?görü ve anlayy? temelinde, farklylyklaryyla birle?en AB ülkelerinde ne?e ve heyecanla kutlanyyor.

Avrupa Birli?i´ne katylym müzakereleri devam eden Türkiye´nin; ça?da?, Avrupaly ve güçlü bir Türkiye olma yolunda emin adymlar atabilmesi için AB yolunda tek yol; etkin ve kapsamly kadyn politikalaryndan geçmektedir. Hangi siyasal e?ilim, sosyal konum ve bireysel psikolojide olursa olsun, kimsenin göz ardy edemeyece?i bir gerçek var: Türkiye´de kadyn haklary ilerledikçe Türkiye kalkynacak ve küresel düzende yükselecektir.

AB´ye üyelik sürecini bir fyrsata dönü?türmemiz gerekti?inin altyny çizen Kagider ba?kany Gülseren Onanç herkesin 9 Mayys Avrupa Gününü kutlarken kadynlardan kaynaklanan giri?imcili?in, demokratik de?erlerin, kültürel zenginli?in ve küresel gücün geli?tirilmesi ve Avrupa´ya ula?tyrylmasy için herkesi kadyn haklaryny sahiplenmeye; kadyn erkek bir arada kadyn politikalary geli?tirerek daha e?itimli, ça?da? bir toplum olarak ekonomik kalkynma ve demokratik istikraryn ivme kazandy?y bir ülke olmak adyna beraber çaly?maya davet ediyor.

 

Gelin hep beraber 21. yüzyylda kadyn haklaryyla yükselelim!

 

Avrupa Gününüz kutlu olsun!

 

KAGYDER